adventure Base

2ฐานสกายฮอก

มีจุดหมายและสามารถทำให้ถึงเป้าหมายได้

 1. 01ฐานเอเลี่ยน

  กล้าหาญในตัวเอง กล้าตัดสินใจ

 2. 02ฐานสกายฮอก

  มีจุดหมายและสามารถทำให้ถึงเป้าหมายได้

 3. 03ฐานสกายวอล์คเกอร์

  การฝึกความอดทนต่ออุปสรรค และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 4. 04ฐานสปีดโบ๊ท

  การวางแผนในการทำงานเป็นทีม สามัคคีช่วยกันทำงาน

 5. 05ฐานบัดดี้เลิฟ

  การสร้างความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมทีม

 6. 06ฐานดิ่งพสุธา

  การสร้างความสามัคคีและไว้เนื้อเชื่อใจ มั่นใจในตนเองและองค์กร

 7. 07ฐานสพานมนุษย์

  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน รู้จักการพูดคุยระหว่างองค์กร

 8. 08ฐานใยแมงมุม

  การวางแผนในการทำงานแบบรวดเร็ว และทันต่อเวลา

 9. 09ฐานสะพานเชือก

  การสร้างความอดทนต่อการทำงานเป็นทีมรู้จักแก้ไขปัญหา

 10. 10ฐานแบมบูเลิฟ

  การสร้างความสามัคคีและรู้จักพึงพาอาศัยภายในองค์กร

 11. 11ฐานทาร์ซาน

  การกำหนดเป้าหมาย และความพยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

 12. 12ฐานสพานโยกเยก

  การวางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

 13. 13ฐานตาข่ายข้ามฝัน

  การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 14. 14ฐานบันไดเวหา

  สร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย

 15. 15สปีดรันนิ่ง

  .